• Akhil dislikes red cakes.
  • Akhil dislikes fruit cakes.
  • He prefers non-chocolatey cakes.